Vad Šr en energideklaration?

I energideklarationen redovisas bland annat husets energianvŠndning. HŠr finns ocksŒ fšrslag pŒ hur du kan gšra fšr att sŠnka dina energikostnader. Energideklarationen kan bidra till en bŠttre inomhusmiljš och minskade utslŠpp av vŠxthusgaser.

Varfšr behšvs energideklarationen?

Syftet med energideklarationen Šr att sŠnka energianvŠndningen och att minska utslŠppen av vŠxthusgaser. Byggnader stŒr fšr cirka 40 procent av Sveriges totala energianvŠndning.
Dessutom finns det mycket pengar att spara pŒ ŒtgŠrder som minskar energifšrbrukningen. DŠrfšr kan det lšna sig att gšra en energideklaration .

Hur gŒr den till?

Energideklarationen utfšrs av en energiexpert, men en hel del arbete och fšrberedelser kan du som villaŠgare gšra sjŠlv.

  1. Bšrja med att samla alla uppgifter som har med byggnaden och dess energianvŠndning att gšra. Ta en titt pŒ "Fšrbered dig sŒ hŠr" till vŠnster.
  2. Kontakta ett ackrediterat kontrollorgan (godkŠnt fšretag) i god tid innan du ska sŠlja ditt hus, sŒ att energideklarationen Šr klar senast nŠr kontraktet skrivs.
  3. Energiexperten bedšmer och kontrollerar de uppgifter som lŠmnats.
  4. Om uppgifterna Šr otillrŠckliga mŒste kanske energiexperten besikta byggnaden. En besiktning ska Šven gšras fšr att se om man kan gšra nŒgra energismarta ŒtgŠrder.
  5. Energiexperten registrerar uppgifterna och skickar dem elektroniskt till Boverket. DŠrmed Šr energideklarationen utfšrd.
  6. Spara energideklarationen. Om du sŠljer ditt hus efter 1 januari 2009 och inte kan visa upp en energideklaration har kšparen rŠtt att utfšra en sŒdan pŒ din (sŠljarens) bekostnad. Energideklarationen gŠller i tio Œr.

SmŒhus som upplŒts med nyttjanderŠtt (som till exempel hyrs ut) beršrs ocksŒ av lagen och ska ha en energideklaration. Information om undantag finns under rubriken "Vilka byggnader beršrs?".

Vanlig frŒga: Vi Šger en villa som vi bor i men vi tŠnker inte sŠlja den nu, behšver vi en energideklaration ŠndŒ ?
Nej, om varken huset som helhet eller del av huset upplŒts med nyttjanderŠtt eller ska sŠljas behšvs energideklaration. Men du kan alltid lŒta utfšra en energideklaration ŠndŒ fšr att fŒ reda pŒ energisparande ŒtgŠrder Šven om du inte ska sŠlja villan.

 

Fšljande byggnader beršrs av energideklarationen:

¥ Specialbyggnader šver 1000 kvm, som till exempel simhallar, bibliotek, skolor och vŒrdbyggnader, ska alltid ha en giltig energideklaration. Det framgŒr av taxeringsbeviset om byggnaden Šr en specialbyggnad.
¥ Byggnader med nyttjanderŠtt, till exempel hyresrŠtter, bostadsrŠtter och lokaler, som hyrs ut ska alltid ha en energideklaration. Under denna kategori finns Šven en- och tvŒbostadshus som hyrs ut eller upplŒts med bostadsrŠtt. NŠr det gŠller bostadsrŠtter Šr det bostadsrŠtts-fšreningen som ska se till att det finns en energideklaration.
¥ Byggnader som sŠljs ska ha en godkŠnd energideklaration senast vid fšrsŠljningstillfŠllet. Om kontraktet Šr upprŠttat fšre 1 jan 2009 behšvs enligt Boverkets tolkning ingen energi-deklaration vid fšrsŠljningen.
¥ Nya byggnader ska energideklareras  (tvŒ Œr efter det att byggnaden har tagits i bruk, dock inte senare Šn tvŒ Œr efter slutbevis). Om bygganmŠlan gjorts fšre 1 januari 2009 behšver byggnaden inte energideklareras pŒ grund av att det Šr en nybyggnad.  OBS!  DŠremot kan man vara tvungen att energideklarera byggnaden fšr att den hyrs ut, sŠljs eller Šr en specialbyggnad. Om byggnaden har eldriven komfortkyla (nominell kyleffekt stšrre Šn 12 kW) ska systemet genomgŒ en besiktning.

Fšljande byggnader Šr undantagna

¥ Byggnader som i huvudsak anvŠnds till andakt eller religišs verksamhet.
¥ IndustrianlŠggningar och verkstŠder
¥ Fritidshus med hšgst tvŒ bostŠder
¥ TillfŠlliga byggnader som avses att anvŠndas i hšgst tvŒ Œr
¥ Ekonomibyggnader inom skogs- och jordbruksnŠring
¥ FristŒende byggnader mindre Šn 50 kvm
¥ Hemliga byggnader, till exempel fšrsvarsbyggnader
¥ Byggnader som Šr byggnadsminnen enligt kulturminneslagen eller fšrordninen om statliga byggnadsminnen eller Šr sŠrskilt vŠrdefulla (enl. Plan och bygglagen 3 kap 12¤) om ŒtgŠrdsfšrslag inte kan lŠmnas.
¥ Hus med nyttjanderŠtt dŠr:
1. UpplŒtelsen Šr tillfŠllig eller en liten del av byggnaden sŒ att energianvŠndningen pŒverkas obetydligt
2. Sker mellan fšretag i samma koncern
3. Sker genom arrende och byggnaden inte anvŠnds som bostad Œt arrendatorn
¥ En och tvŒbostadshus med nyttjanderŠtt om upplŒtelsen sker:
1. PŒ grund av Šgarens arbete eller studier pŒ annan ort, utlandsvistelse, sjukdom med mera
2. Genom testamente
3. Till nŠrstŒende eller nŒgon som redan disponerar byggnaden
¥ Vid fšrsŠljning av byggnad:
1. Mellan fšretag inom samma koncern
2. Expropriation eller inlšsen
3. Konkursbo eller exekutivt fšrfarande
4. NŠrstŒende eller nŒgon som redan disponerar byggnaden