Fukt

 

Fukt

All luft innehŒller mer eller mindre fukt, vi kan dock inte se den med blotta šgat fšrrŠn den fŠlls ut i form av smŒ vattendroppar/kondens mot en yta som Šr kallare Šn luften t.ex. av metall eller glas. PŒ ett kallt vindstak eller pŒ en kall trossbotten kan man fŒ kondensen. Redan innan man kan se fukten kan den stŠlla till med problem genom att den pŒverkar material i form av t.ex. korrosion/rost, mikrobiell pŒvŠxt/tillvŠxt och lukt.

Generellt rŠknar man med 100 % relativ fuktighet i marken t.ex. i en krypgrund.

 

Fuktkvot (FK)

Ett trŠmaterials fuktighet mŠts oftast i fuktkvot (FK). FK mŠts i kg vatten dividerat med  vikten av  torrt material i kg (t.ex. ved). Fuktkvot mŠts i %. Vid fuktkvoter som šverstiger ca 17% i trŠ finns det risk fšr mikrobiell tillvŠxt.

 

Fukthalt

Fukthalten Šr ett mŒtt pŒ hur mycket vatten (kg )som finns per volym (m³) av materialet (kg/m³) d.v.s. hur mycket fukt som finns i materialet.

 

Relativ fuktighet (RF)

Luftens fuktighet mŠts i relativ fuktighet (% RF). RF Šr ett mŒtt pŒ hur mycket vatten som

luften innehŒller vid en viss temperatur. Vid 100 % RF Šr luften mŠttad och fukten fŠlls ut i form av smŒ vattendroppar – det regnar. Men redan vid 60 % RF korroderar stŒl och vid ca

70 -75 % RF finns det risk fšr mikrobiell tillvŠxt/pŒvŠxt. I Sverige ligger medelvŠrdet fšr utomhusluften šver Œret runt 80% RF.

 

Mikrobiell pŒvŠxt/tillvŠxt

NŠr organiskt material som t.ex. virke, spŒnskivor och byggspill stŠngs inne i fuktig miljš fšreligger risk fšr s.k. mikrobiell pŒvŠxt/tillvŠxt. Efter viss tid med tillrŠcklig fuktbelastning kan t.ex. bakterier frodas, mšgel och ršta bildas samt lukt utvecklas. Det sker en naturlig nedbrytning av organiska material. Ute i naturen blir trŠdstammen till slut jord.

Vad gŠller trŠmaterial i byggnader (t.ex. pŒ en vind) sŒ kan en periodvis/Œterkommande uppfuktning fšrekomma. Det innebŠr att nedbrytningen bara tar en paus och vid nŠsta period av uppfuktning fortsŠtter processen. Genom att stoppa pŒgŒende kondens pŒ t.ex. pŒ en vind eller i en krypgrund sŒ kan man fšrhindra mikrobiell pŒvŠxt/tillvŠxt.

 

 

 

 

             Fuktkontroll

        i samband med šverlŒtelse av fastighet.

 

Besiktning, fuktkontroll och riskkonstruktion i byggnad

 

Syfte

Besiktningen och fuktkontrollen syftar till att kontrollera utfšrande, konstruktion och material i byggnaden samt dess ev. riskkonstruktioner som underlag fšr t.ex. tecknande av LF LŠnshems sŠljaransvarsfšrsŠkring Plus. Besiktningen och fuktkontrollen utfšrs pŒ uppdrag av fastighetsŠgaren som ett separat uppdrag.

 

Utfšrande

Besiktningen och fuktkontrollen avser huvudbyggnad och fuktmŠtningen gšrs i provhŒl som en stickprovskontroll i byggnadens riskkonstruktioner av tekniker som Šr godkŠnda av SBR.

ProvhŒlen tas upp i golv och vŠggar efter godkŠnnande av fastighetsŠgaren och Œterlagas endast provisoriskt efter fuktkontrollen. FuktmŠtningen utfšrs med mŠtinstrument med kallibreringscertifikat. Egenkontroll gšrs av instrumenten fšre varje mŠtning.

UppmŠtta vŠrden kan variera pŒ olika stŠllen i byggnadskonstruktionen och vid olika Œrstider och Šr endast en stickprovskontroll.

 

Riskkonstruktion

Riskkonstruktioner Šr konstruktioner som erfarenhetsmŠssigt visat sig har fšrhšjda fuktvŠrden och fukt- och mšgelskador. Exempel pŒ sŒdana konstruktioner Šr betongplatta pŒ mark med uppreglat eller flytande golv, krypgrund, inredd kŠllare, vind och vŒtutrymmen.

 

Resultat

Resultatet frŒn besiktningen och fuktkontrollen av byggnadens riskkonstruktioner redovisas i en rapport med planskiss samt i ett mŠtprotokoll.

Redovisningen innehŒller en kort beskrivning av byggnaden och dess riskkonstruktioner samt resultat frŒn besiktningen och fuktkontrollen. T.ex. redovisas byggfel, skadesignaler, fšrhšjda fuktvŠrden och skador. Vidare utvŠrderas resultatet och rekommendationer kan ges till fortsatt utredning.

Besiktningen och fuktkontrollen Šr ej tillrŠcklig som underlag fšr utarbetande av fšrslag till ŒtgŠrder och kostnadsbedšmningar. I dessa fall bšr fortsatt utredning utfšras.

 

I utvŠrderingen av resultatet frŒn besiktning och fuktkontroll bedšms varje riskkonstruktion samt gšrs en sammanfattning fšr byggnaden som helhet. Fšljande noteras i rapporten:

N (normalt) = riskkonstruktion med normala fuktvŠrden och inga noterade skadesignaler.

S (skada) = riskkonstruktion med fšrhšjda fuktvŠrden, noterade skadesignaler och skada i konstruktion tex. fukt, mšgel, ršta och lukt.

Fu (fortsatt utredning) = rekommenderas i riskkonstruktion nŠr skadesignal eller skadans orsak och omfattning inte kan faststŠllas.

Vid bedšmningen S (skada) och Fu (fortsatt utredning) i byggnad med riskkonstruktion rekommenderas fastighetsŠgaren att gŒ vidare med undersškning av skadan.

© 2009-04-20