2009-06-25

 

KONTROLLANSVARIG

 

 

Uppdragets omfattning:

 

Kontrollansvarig enligt Plan- och bygglagen (PBL).

 

Omfattning enligt šverenskommelse mellan parterna.

 

Om parterna vid senare tillfŠlle kommer šverens om att den kontrollansvarige skall utfšra ytterligare arbete skall Šven detta dokumenteras skriftligen, t ex via mail.

 

 

Tider:

 

Uppdraget pŒbšrjas tidigast efter undertecknande av avtal och avslutas efter slutanmŠlan.

SlutanmŠlan avser underlag infšr slutbevis som utfŠrdas av ByggnadsnŠmnden.

 

 

ErsŠttning fšr uppdraget

Enl. avtalad šverenskommelse.

 

Villkor/ ansvar:

 

Fšr uppdraget gŠller standardavtal ABK 96 (AllmŠnna BestŠmmelser fšr Konsultuppdrag inom arkitekt- och ingenjšrsverksamhet).

 

Den kontrollansvariges skadestŒndsskyldighet begrŠnsas till arvodets storlek.

 

Den kontrollansvarige ansvarar inte fšr ŒtgŠrder som var pŒbšrjade innan han har kunnat pŒverka processen.

 

Det Œligger byggherren att kalla den kontrollansvarige till platsbesšk/ kontroller/ besiktningar samt hŒlla den kontrollansvarige underrŠttad om byggnadsarbetets fortskridande och eventuella fšrŠndringar i tidplanen.

 

GŠllande konsultansvarsfšrsŠkring finns.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uppdragets praktiska genomfšrande:

 

Byggherren skall tillhandahŒlla fšr uppdraget relevanta handlingar, sŒsom bygganmŠlan, bygglovsbeslut, bygglovsritningar, tomtkarta, information om fšrsšrjning av vatten, avlopp, el, tele, data, vŠrme, dagvatten, etc till fastigheten, eller annan information som den kontrollansvarige behšver fšr att kunna utfšra uppdraget.

 

Fšr att byggherren skall erhŒlla slutbevis, mŒste de av byggherren anlitade entreprenšrerna redovisa sina egenkontroller.

Det Šr byggherrens ansvar att egenkontroller och intyg šverlŠmnas till kontrollansvarige.

 

NŒgra praktiska rŒd (dessa Šr ej uttšmmande):

 

Det rekommenderas dŠrfšr att byggherren avtalar med respektive entreprenšr att betalning av slutfakturan kommer att ske fšrst sedan egenkontrollen har redovisats till byggherren eller till den kontrollansvarige.

 

 

 

 

 

          

 

 

 


 

 

ALLM€N INFORMATION om byggprocessen och den kontrollansvariges roll

 

 

Byggherre

Den som fšr egen eller annans rŠkning utfšr eller lŒter utfšra byggnads-, rivnings- eller markarbeten kallas fšr byggherre. Byggherren ansvarar fšr att arbetena utfšrs i enlighet med Plan- och bygglagen och andra bestŠmmelser. Det Œligger byggherren att lŠmna in bygganmŠlan (eller rivningsanmŠlan) till byggnadsnŠmnden om sŒdan krŠvs. Efter det att bygganmŠlan lŠmnats in, kommer byggnadsnŠmnden att kalla till ett byggsamrŒd, dŠr byggnadsarbetets planering, tillsyn, kontroll och samordning gŒs igenom. ByggnadsnŠmnden beslutar om en kontrollplan, som byggherren sedan Šr ansvarig att fšlja vid byggnadsarbetets genomfšrande. Detta kallas fšr byggherrens egenkontroll. NŠr byggherren har uppfyllt kraven i kontrollplanen och lŠmnat in kontrollintyg och andra nšdvŠndiga dokument till byggnadsnŠmnden, sŒ kommer byggnadsnŠmnden att utfŠrda ett slutbevis, vilket behšvs fšr att byggherren skall ha rŠtt att ta byggnaden i bruk.

 

 

Kontrollansvarig

Fšr sŒdana byggnadsprojekt dŠr det krŠvs bygganmŠlan (eller rivningar som skall fšlja rivningsplan) Šr byggherren enligt Plan- och bygglagen skyldig att anlita en kontrollansvarig.

De uppgifter som enligt Plan- och bygglagen mŒste utfšras av en kontrollansvarig Šr

- att se till att kontrollplanen (eller rivningsplanen) fšljs,

- att se till att kontroll utfšrs av byggnadens tekniska egenskapskrav et c,

- att nŠrvara vid byggnadsnŠmndens byggsamrŒd och

- att nŠrvara vid besiktningar och andra kontroller.

Den kontrollansvariges roll Šr alltsŒ att Óse tillÓ att kontrollerna enligt kontrollplanen blir utfšrda, ej att sjŠlv utfšra fysiska kontroller av byggnaden. Han skall dessutom se till att kontrollerna blir dokumenterade, sŒ att de kan redovisas fšr myndigheterna. Han skall med andra ord stŠrka byggherren i dennes egenkontroll, d v s vara en medhjŠlpare till byggherren i byggprocessen, sŠrskilt i frŒga om att hjŠlpa byggherren att se till att kontrollplanen fšljs pŒ rŠtt sŠtt. De ovan upprŠknade uppgifterna Šr dock bara den miniminivŒ som lagen uppstŠller. Varje byggprojekt Šr unikt och den kontrollansvariges uppgifter kan, om byggherren sŒ šnskar, vara fler eller mer omfattande Šn lagens minimikrav. Inget hindrar t ex  att den kontrollansvarige Šven tar pŒ sig uppgiften att vara en sakkunnig kontrollant. Dock bšr den kontrollansvarige inte samtidigt svara fšr att utfšra arbetena, utan vara fristŒende frŒn denna roll. Omfattningen av uppdraget fŒr byggherren och den kontrollansvarige komma šverens om i varje enskilt fall.

 

Det rekommenderas att den kontrollansvarige anlitas sŒ tidigt som mšjligt i byggprocessen, i projekterings- eller Šnnu bŠttre redan i programstadiet (idŽstadiet). Det Šr pŒ det tidiga stadiet i byggprocessen, innan arbetena satts igŒng, som det gŒr att pŒ ett billigt och enkelt sŠtt pŒverka att byggprojektet fŒr rŠtt kvalitet.

 

Till kontrollansvarig fŒr bara den utses som fŒtt riksbehšrighet frŒn ackrediterat organ eller som har godkŠnts av byggnadsnŠmnden i det enskilda fallet.